OBJEKTIF JABATAN

- Meningkatkan hasil melalui Kutipan Cukai Tanah, Premium Pembangunan dan lain-lain sumber hasil.
- Menggembleng anggota perkhidmatan awam yang kompeten ke arah kecemerlangan penyampaian perkhidmatan di peringkat daerah.
- Memperkasakan penggunaan ICT dalam urusan pentadbiran selaras dengan Dasar K-Elektronik.
- Meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan secara berintegrasi untuk kesejahteraan rakyat.
- Menyebarluaskan kebolehcapaian maklumat kepada rakyat selaras dengan Dasar Merakyatkan Maklumat.
- Berperanan sebagai sumber rujukan dan menyelaras aktiviti agensi negeri dan persekutuan di peringkat daerah.