OBJEKTIF UNIT TANAH

- Memastikan penggunaan tanah yang maksima dan berkesan dengan kos pentadbiran yang serendah-rendahnya;

- Mengawal, menyelenggara dan menyelaras Tanah Kerajaan supaya tidak dicerobohi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawb dan mengadakan sistem pengurusan pembangunan tanah yang cekap dan berkesan;

- Memberikan perkhidmatan - perkhidmatan berdasarkan kepada Undang-Undang Tanah;

- Menguatkuaskan undang-undang tanah di dalam negeri supaya pembangunan tanah-tanah dapat diselaraskan seiring dengan Pembangunan Negeri Sembilan.

 

FUNGSI BAHAGIAN

a) Fungsi Pendaftaran Hakmilik

- Mendaftarkan hakmilikbaru (sementara/kekal)

- Mendaftarkan surat cara urusniaga dan bukan urusniaga

- Membuat endorsan nota seperti Notis 6A/8A, tukar syarat, pecah sempadan, pengambilan balik tanah dan lain-lain.

- Pindaan maklumat hakmilik dalam Sistem SIHATNS.

 

b) Fungsi Pelupusan Tanah

- Menerima dan mendaftar permohonan tanah.

- Mendapatkan ulasan Jabatan Teknikal.

- Menyediakan kertas pertimbangan Jawatankuasa Tanah Daerah.

- Menyediakan pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan.

- memproses Rayuan permohonan Tanah.

 

c) Fungsi Pembangunan Tanah

- Menerima dan mendaftar permohonan.

- Mendapatkan ulasan Jabatan Teknikal.

- Mendapatkan nilaian tanah untuk bayaran tambahan dan menyediakan borang 7G.

 

d) Fungsi Pengambilan Balik Tanah

- Menerima dan mendaftar permohonan.

- Mendapatkan laporan Jabatan Teknikal.

- Menyediakan kertas untuk kelulusan Pihak Berkuasa Negeri

- Perwartaan

- Perbicaraan

- Penyediaan Borang K

- Bayaran Pampasan.